BAN GIÁM ĐỐC

Đoàn Kim Thành
GIÁM ĐỐC
Đoàn Kim Thành
Trần Đức Sự
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sự

VĂN PHÒNG - TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  Nguyễn Thị Ái Trúc
CHÁNH VĂN PHÒNG - KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Ái Trúc
 Nguyễn Phạm Tuyết Hồng
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Phạm Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
CÁN BỘ
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Thùy Dung
CÁN BỘ
Nguyễn Thị Thùy Dung

PHÒNG PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO SÁNG TẠO

  Ngô Thị Tú Trinh
TRƯỞNG PHÒNG
Ngô Thị Tú Trinh
 Lê Văn Cường
PHÓ PHÒNG
Lê Văn Cường
Bạch Văn Lắm
CÁN BỘ
Bạch Văn Lắm
Hồ Thị Hồng Yến
CÁN BỘ
Hồ Thị Hồng Yến
Huỳnh Trương Anh Duy
CÁN BỘ
Huỳnh Trương Anh Duy
Lưu Hoàng Anh Khôi
CÁN BỘ
Lưu Hoàng Anh Khôi
Nguyễn Trí Dũng
CÁN BỘ
Nguyễn Trí Dũng
Phan Đức Huy
CÁN BỘ
Phan Đức Huy

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

    Hoàng Sơn Giang
TRƯỞNG PHÒNG
Hoàng Sơn Giang
  Hoàng Thị Cẩm Chương
PHÓ PHÒNG
Hoàng Thị Cẩm Chương
  Nguyễn Thị Thiện Tâm
CHUYÊN GIA
Nguyễn Thị Thiện Tâm
  Phan Thị Ngọc Khương
CHUYÊN GIA
Phan Thị Ngọc Khương
 Nguyễn Thanh Tuấn
CÁN BỘ
Nguyễn Thanh Tuấn
 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
CÁN BỘ
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 Nguyễn Thị Yến Nhi
CÁN BỘ
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Phi Yến
CÁN BỘ THỬ VIẸC
Nguyễn Phi Yến

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

   Nguyễn Thanh Luân
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thanh Luân
  Phạm Hòa Thịnh
PHÓ PHÒNG
Phạm Hòa Thịnh
  Thiềm Phương Anh
CÁN BỘ
Thiềm Phương Anh
 Nguyễn Vũ Tiên Trinh
Nguyễn Vũ Tiên Trinh
Võ Trần Hợp Tiến
CỘNG TÁC VIÊN
Võ Trần Hợp Tiến

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Share This