BAN GIÁM ĐỐC

Đoàn Kim Thành
GIÁM ĐỐC
Đoàn Kim Thành
Trần Đức Sự
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sự

VĂN PHÒNG - TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  Nguyễn Thị Ái Trúc
KẾ TOÁN TRƯỞNG - PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Ái Trúc
 Nguyễn Phạm Tuyết Hồng
CÁN BỘ
Nguyễn Phạm Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Cẩm Tiên
CÁN BỘ
Nguyễn Thị Cẩm Tiên
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
CÁN BỘ
Nguyễn Thị Ngọc Ánh

PHÒNG PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO SÁNG TẠO

 Ngô Thị Tú Trinh
TRƯỞNG PHÒNG
Ngô Thị Tú Trinh
Hồ Thị Hồng Yến
CÁN BỘ
Hồ Thị Hồng Yến
Hoàng Thị Cẩm Chương
CÁN BỘ
Hoàng Thị Cẩm Chương
Lê Văn Cường
CÁN BỘ
Lê Văn Cường

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

    Hoàng Sơn Giang
TRƯỞNG PHÒNG
Hoàng Sơn Giang
  Phạm Hòa Thịnh
CÁN BỘ
Phạm Hòa Thịnh
Lê Ngọc Phong
CÁN BỘ
Lê Ngọc Phong
Nguyễn Ngọc Hoàng Vân
CÁN BỘ
Nguyễn Ngọc Hoàng Vân
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
CÁN BỘ
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Thiện Tâm
CHUYÊN GIA
Nguyễn Thị Thiện Tâm
Phan Thị Ngọc Khương
CHUYÊN GIA
Phan Thị Ngọc Khương

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

   Nguyễn Thanh Luân
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thanh Luân
Thiềm Phương Anh
CÁN BỘ
Thiềm Phương Anh

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bạch Văn Lắm
CÁN BỘ
Bạch Văn Lắm
Lưu Hoàng Anh Khôi
CÁN BỘ
Lưu Hoàng Anh Khôi

Share This