BAN GIÁM ĐỐC
 • Điều hành và chịu trách nhiệm chung tất cả các hoạt động của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.
CHUYÊN GIA CỐ VẤN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRẺ
 • Tham gia các Hội đồng khoa học;
 • Tư vấn các hoạt động khoa học cho thanh niên thành phố.
VĂN PHÒNG QUỸ BẢO TRỢ TÀI NĂNG TRẺ TP. HCM
 • Tìm kiếm, phát hiện, đề xuất trao bảo trợ cho các tài năng trẻ;
 • Kết nối, tổ chức hoạt động, phát huy các tài năng trẻ thành phố.
VĂN PHÒNG - TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 • Thực hiện công tác văn phòng tại trung tâm;
 • Tham mưu công tác tài chính của trung tâm;
 • Phụ trách công tác nhân sự.
PHÒNG PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO SÁNG TẠO
 • Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng, hoạt động phát triển phong trào sáng tạo;
 • Điều hành các CLB, đội, nhóm học thuật, sáng tạo.
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
 • Phụ trách các hoạt động khoa học, chương trình Vườn ươm, hội nghị, hội thảo khoa học;
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 • Truyền thông các hoạt động do trung tâm tổ chức;
 • Tổ chức các chương trình đào tạo;
 • Đối ngoại, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp.
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Phụ trách hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của trung tâm;
 • Triển khai các hoạt động dịch vụ về công nghệ thông tin theo đặt hàng.
Share This