Trung tâm ra đời trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến sâu sắc

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (tháng 12 năm 1986) tình hình bối cảnh đất nước ta có nhiều chuyển biến sâu sắc, với những thay đổi quan trọng trong chủ trương, đường lối, chính sách về xây dựng đất nước. Sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và sự phát triển khoa học công nghệ nói riêng, cũng như phương hướng, hành động của Đoàn thanh niên thành phố đặt ra những yêu cầu mới. Một trong những nhiệm vụ cấp thiết cho đoàn viên thanh niên giai đoạn này là không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực lao động sáng tạo, nhằm xung kích phát triển kinh tế, xã hội, đưa đất nước vượt qua khó khăn. Và chương trình “Tuổi trẻ học tập và lao động sáng tạo làm giàu cho đất nước” là hành động thiết thực của tuổi trẻ thành phố để thực hiện nhiệm vụ đặt ra.

Trước tình hình này, việc tạo lập một mô hình có sức hút, tập hợp đông đảo thanh niên vào phong trào hoạt động Đoàn gắn với quá trình thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật là một thực tế khách quan để huy động sức người, sức của vào công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Đó là những cơ sở thúc đẩy sự ra đời của Trung tâm Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Trẻ nhằm hướng tới mục tiêu tập hợp lực lượng thanh niên, sinh viên, trí thức, khoa học trẻ thông qua các mô hình câu lạc bộ, cuộc thi, chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và sáng tạo. Giai đoạn đầu thành lập là giai đoạn tìm tòi, hình thành những nội dung, phương thức hoạt động của Trung tâm sao cho phù hợp với quá trình đổi mới chung của đất nước.

“Trong giai đoạn đầu thành lập, Trung tâm đã tổ chức những hoạt động “mẫu” mang đặc trưng nghiên cứu ứng dụng phục vụ sản xuất, và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, những hoạt động này đã lan tỏa, tạo thành phong trào trộng rãi trong thanh niên thành phố cũng như cả nước”.

Anh Trần Đình Phú
(Giám đốc trung tâm Giai đoạn 1989 – 1995 )

Khi nhắc tới điều đó, anh Phú không khỏi tự hào và chia sẻ “Lần đầu tiên một phòng máy vi tính “đen – trắng” được Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ để trang bị, lắp đặt tại Thành Đoàn để chúng ta tổ chức Hội thi Tin học trẻ. Như vậy, ngành công nghệ tạo sự bùng nổ vượt bậc toàn cầu đã có mặt “rất sớm” từ sân chơi do Trung tâm khởi xướng.

Share This