BAN GIÁM ĐỐC

Đoàn Kim Thành
GIÁM ĐỐC
Đoàn Kim Thành
Trần Đức Sự
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sự

VĂN PHÒNG - TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

   Võ Thế Hạnh
CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Thế Hạnh
  Nguyễn Thị Ái Trúc
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Ái Trúc
 Nguyễn Phạm Tuyết Hồng
CÁN BỘ
Nguyễn Phạm Tuyết Hồng
Đặng Thị Thuỳ Linh
CÁN BỘ
Đặng Thị Thuỳ Linh

PHÒNG PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO SÁNG TẠO

 Ngô Thị Tú Trinh
TRƯỞNG PHÒNG
Ngô Thị Tú Trinh
Hoàng Thị Cẩm Chương
CÁN BỘ
Hoàng Thị Cẩm Chương
Lê Văn Cường
CÁN BỘ
Lê Văn Cường
Phạm Trần Gia Bảo
CÁN BỘ
Phạm Trần Gia Bảo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

    Hoàng Sơn Giang
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Hoàng Sơn Giang
   Trần Hữu Phước
CÁN BỘ
Trần Hữu Phước
  Phạm Hòa Thịnh
CÁN BỘ
Phạm Hòa Thịnh
 Nguyễn Ngọc Liên
CÁN BỘ
Nguyễn Ngọc Liên
Đặng Phước Sang
CÁN BỘ
Đặng Phước Sang
Nguyễn Ngọc Hoàng Vân
CÁN BỘ
Nguyễn Ngọc Hoàng Vân
Phan Thị Ngọc Khương
CHUYÊN GIA
Phan Thị Ngọc Khương
Trần Nam Quốc
CHUYÊN GIA
Trần Nam Quốc

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

   Nguyễn Thanh Luân
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thanh Luân
  Lê Thế Quyền
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Lê Thế Quyền
 Nguyễn Thị Hạnh Hoa
CÁN BỘ
Nguyễn Thị Hạnh Hoa
Huỳnh Hiển
CÁN BỘ
Huỳnh Hiển

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 Đặng Lê Tiến Hưng
TRƯỞNG PHÒNG
Đặng Lê Tiến Hưng
Bạch Văn Lắm
CÁN BỘ
Bạch Văn Lắm

Share This