HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VƯỜN ƯƠM

XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

Chiều ngày 02/03/2023 Hội đồng đã được tổ chức xét duyệt các đề tài nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Bảo Toàn, ThS. Hoàng Thị Ngọc Nhơn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng khoa học bao gồm GS.TS. Đống Thị Anh Đào – Khoa Kỹ thuật Hóa học – Trường Đại học Bách khoa ĐHQG-HCM – Chủ tịch; PGS.TS Mai Huỳnh Cang – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phản biện; PGS.TS. Đặng Xuân Cường – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh – Phản biện. Hội đồng đã đưa ra những góp ý mang tính thực tiễn cho các chủ nhiệm đề tài.

Đề tài được xét duyệt:

– Sản xuất nước thanh long ruột đỏ lên men sử dụng Probiotic TS. Nguyễn Bảo Toàn – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

– Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thu nhận, độ bền của ANTHOCYANIN từ Hisbicus sabdariffa L., tạo chế phẩm tiện dụng ThS. Hoàng Thị Ngọc Nhơn – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Chúc các nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình

Share This