DIỄN ĐÀN KHOA HỌC SINH VIÊN QUỐC TẾ

International Student Science Forum – Ho Chi Minh City 2020

As soon as the official announcement to call for paper is published, fanpage admins have received many questions about how to write a paper. So let read these direction and prepare your papers.

1. Format of Presentation and Deadline for Submission
The candidate’s paper could follow has some suggested contents such as:

+ Solutions to cope with Covid- 19 (Student, community and social responses to Covid epidemics – 19).

+ Innovative models and products for disease prevention.

+ Models and volunteer activities post Covid-19 pandemic.

Or other content that related to ISSF’s theme.

The paper’s structure: Introduction, Body, Conclusion, References.

Topic’s name, student’s full name and name of the university must be indicated on top of the paper.

Written in English, font Times New Roman, font size 13pt

Maximum 10 pages in length.

Submit paper via website www.issf.vn by 25 October, 2020.

2. Evaluation criteria:

– Novel ideas must be indicated in the paper (30%)

– The paper must be well-organized and contain all of the components (Introduction, Body, Conclusion, References, etc) and relevant to the topics of the Forum (30%).

– Be able to continue research and application (20%)

– The paper must be well-written in English and readability (20%)

—————————————————————
Ngay sau khi công bố kêu gọi nộp viết bài tham luận, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi về cách trình bày bài tham luận. Các bạn hãy đọc những hướng dẫn sau đây để chuẩn bị cho bài tham luận nhé.

1. Cấu trúc của bài thuyết trình và hạn nộp

Bài tham luận của sinh viên tham gia theo một số nội dung gợi ý sau:

+ Các giải pháp ứng phó với dịch bệnh Covid – 19 (Các giải pháp ứng phó của sinh viên, cộng đồng, xã hội đối với dịch bệnh Covid – 19).

+ Mô hình, sản phẩm sáng tạo với mục đích phòng dịch bệnh Covid – 19.

+ Các mô hình, hoạt động tình nguyện hậu dịch bệnh Covid-19.
Và một số nội dung khác mà sinh viên quan tâm có liên quan đến chủ đề của diễn đàn.

Bài tham luận được viết theo cấu trúc: mở đầu, nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo

Phía trên bài tham luận phải đề tên chủ đề, tên đầy đủ của sinh viên và tên trường đại học đang theo học.

Bài tham luận được trình bày bằng tiếng Anh, phông chữ Times New Roman, kích thước chữ 13pt

Độ dài bài viết tối đa 10 trang.

Nộp bài tham luận thông qua website: www.issf.vn , hạn cuối nhận bài 25/10/2020

2. Tiêu chí đánh giá

– Ý tưởng của chủ đề phải được thể hiện trong bài tham luận (30%)

-Bài tham luận phải sắp xếp tốt và đầy đủ các phần (mở đầu, nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo) và liên quan đến chủ đề của diễn đàn (30%)

– Có thể tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng (20%)

– Bài tham luận viết tốt bằng tiếng Anh và dễ đọc (20%) 

Share This