TIN TỨC- SỰ KIỆN

[HỘI NGHỊ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024]

Vào ngày 15/01/2024 tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã tổ chức Hội nghị xây dựng chương trình công tác năm 2024.

Qua hội nghi, Trung tâm đã xây dựng được những nhiệm vụ trọng tâm và nhiều hoạt động mang lại dấu ấn sáng tạo đột phát cho chương trình công tác năm 2024.

Share This