TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Trí thức Khoa học Trẻ tình nguyện ra quân với các hoạt động vô cùng sôi nổi và thiết thực

Chương trình Trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh lần 12 năm 2021 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện năm 2021 diễn ra từ tháng 02/2021 đến tháng 12/2021 gồm hoạt động hỗ trợ và tập hợp lực lượng trí thức, khoa học trẻ và hoạt động phát huy lực lượng trí thức, khoa học trẻ:

* Trí thức trẻ xung kích phòng, chống dịch Covid – 19

* Trí thức trẻ xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn

* Trí thức trẻ xung kích vì văn minh đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống

* Trí thức trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

* Tổ chức sân chơi khoa học vui và chuyến xe tri thức…….

Ý nghĩa và việc làm thiết thực của chương trình trong những năm qua là tập hợp, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của lực lượng trí thức, khoa học trẻ thành phố đem kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn, chuyển giao, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt là chương trình nông thôn mới; góp sức trước những vấn đề sức khỏe cộng đồng đang được quan tâm thời điểm hiện tại cũng như góp một phần vào công cuộc phát triển bền vững thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Share This