Hình header

Mời sinh viên đăng ký tham gia Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần II năm 2017

Hội nghị - Diễn đànNgày đăng: 20/03/2017Nguồn tin: TST

On behalf of the Organizing Committee, we are pleased to announce The 2nd International Student Science Forum 2017 (ISSF) will be organized for undergraduate students from Vietnam and other countries hosted by Ho Chi Minh City Vietnamese Students’ Association and Viet Nam National University Ho Chi Minh City.

The 2nd International Student Science Forum 2017 under the theme of "Industry 4.0 and building the smart city" is organized to provide opportunities for exchanging and learning academic knowledge, sharing creativity and strengthening the solidarity among students in ASEAN and other countries in the world.

1. Estimated time of program: 21st - 25th June 2017, Ho Chi Minh City, Viet Nam

2. Program summery:

- Plenary session: delegates will listen and share opinions on presentations by leading scientists reporting on the development trends of science and technology and the inevitability of industry 4.0, and the application of science and technology on building smart city.

- 5 panels:

  • Session 1: Industry 4.0
  • Session 2: Models and initiatives of Smart City.
  • Session 3: The fundamental technology and smart application in building Smart City.
  • Session 4: Smart services of Smart City.
  • Session 5: Engagement efforts of Smart Citizens.

- Excursions: visit to key laboratories, science and technology centers, and historic sites in Ho Chi Minh City.

- Exchange program with students from many universities in Ho Chi Minh City.

- Closing Ceremony and farewell party of the ISSF.

3. Eligibility

  • Must be enrolling at universities, sophomore and junior students are preferred;
  • Possess good capability of group working;
  • Must be in good health conditions;
  • Must demonstrate good English proficiency;
  • Must be oblige to the forum’s schedule during 21st – 25th June, 2017.

4. Presentation Submission

Upon the requirements of the forum, the Organizing Committee cordially invites students from ASEAN and other countries universities to participate as the forum’s official delegates and submit papers based on the topics of this forum. 

Each participant must complete the registration form, select an appropriate forum and submit the paper to the Organizing Committee based on one of the four topics. Only outstanding ones will be given 10 minutes to present at the forum. Following the participants'  presentations, a discussion section will take place for related issues.

5. Format of Presentation and Deadline for Submission

The papers must adhere to one of the four topics and include the following sections: Introduction, Body, Conclusion, References. Topic's name, student's full name and name of the university must be indicated on top of the paper. Make sure to use Unikey engine, font Times New Roman with font size 13pt and should not exceed 10 pages in length.

Applicants are required to submit their presentation to the Organizing Committee via website www.issf.vn by 10 May, 2017.

6. Participation costs

The forum will cover the expenses for accommodation, meals and local transportations in Ho Chi Minh City for all delegates. The round-trip ticket, visa fee, travel insurance and other personal expenses shall be borne by the participants. Any officers, lectures who wish to come with the students are also very much welcomed to the forum but have to bear all the expenses.

We highly appreciate your kind cooperation in disseminating this information to your students and nominate 05 students (in priority order) with the completed registration forms, presentations and scans of passports (page which includes the personal details and photograph) to the Organizing Committee by 10 May, 2017.

For further information, please do not hesitate to reach Ms. Ngo Thi Tu Trinh at Tel: 84 8 3 8230780, Fax: 84 8 3 8244705 or email: ngothitutrinh@khoahoctre.com.vn.

We look forward to your support, participation and contribution in ISSF 2017.

DOWNLOAD REGISTRATION FORM HERE

----------------------------

Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần II năm 2017 đã trở lại dành cho sinh viên Việt Nam và quốc tế do Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Minh City tổ chức.

Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 2 năm 2017 với chủ đề "Cách mạng Công nghiệp 4.0 và Xây dựng thành phố thông minh" được tổ chức nhằm tạo cơ hội trao đổi kiến ​​thức học thuật, chia sẻ sự sáng tạo và tăng cường tình đoàn kết giữa sinh viên Việt Nam và các nước trên thế giới.

1. Thời gian dự kiến ​​của chương trình: 21-25/6/2017, tại TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

2. Nội dung chương trình:

- Phiên họp toàn thể: các đại biểu sẽ lắng nghe và chia sẻ ý kiến ​​về bài thuyết trình của các nhà khoa học hàng đầu về các xu hướng phát triển của khoa học và công nghệ, lợi ích và tác động của Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc xây dựng thành phố thông minh.

- 5 diễn đàn khoa học:

+ Chủ đề 1: Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần IV

+ Chủ đề 2: Mô hình, ý tưởng về đô thị thông minh

+ Chủ đề 3: Những công nghệ nền tảng, phần mềm sáng tạo xây dựng đô thị thông minh

+ Chủ đề 4: Các dịch vụ của đô thị thông minh

+ Chủ đề 5 : Vai trò ngưới dân trong đô thị thông minh

- Tham quan các công trình trọng điểm, các trung tâm khoa học công nghệ và di tích lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh

- Hoạt động giao lưu với sinh viên các trường trên địa bàn thành phố

- Lễ tổng kết và liên hoan bế mạc Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế.

3. Điều kiện tham gia

- Phải đăng ký học tại các trường đại học, sinh viên năm hai và sinh viên cơ sở được ưu tiên hơn;

- Có khả năng làm việc nhóm tốt;

- Phải có điều kiện sức khoẻ tốt;

- Phải có trình độ tiếng Anh tốt;

- Bắt buộc tham gia tất cả lịch trình của Diễn đàn từ ngày 21 – 25/6/2017.

4. Cách thức đăng ký

Theo yêu cầu của diễn đàn, Ban tổ chức trân trọng mời sinh viên Việt Nam và quốc tế tham gia làm đại biểu chính thức của diễn đàn và nộp các bài báo dựa trên các chủ đề của diễn đàn này.

Mỗi người tham gia phải hoàn thành mẫu đăng ký, chọn một diễn đàn thích hợp và nộp bài báo cho Ban tổ chức dựa trên một trong bốn chủ đề. Chỉ có những người nổi bật sẽ được trao 10 phút để trình bày tại diễn đàn. Sau phần trình bày của người tham gia, một phần thảo luận sẽ được tổ chức cho các vấn đề liên quan.

5. Hình thức trình bày và Hạn nộp

Hồ sơ đăng ký theo 01 trong 04 chủ đề và bao gồm các phần sau: Đặt vấn đề, Tổng quan, Phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề, Kết luận, Tài liệu tham khảo. Tên chủ đề, tên đầy đủ của sinh viên và tên của trường đại học phải được ghi ở đầu bài báo. Sử dụng công cụ Unikey, font Times New Roman với kích thước phông chữ 13pt và không được dài quá 10 trang.

Người nộp hồ gửi phiếu đăng ký và bài báo cho Ban tổ chức qua website www.issf.vn trước ngày 10/5/2017.

6. Chi phí tham gia

Đại biểu tham gia Diễn đàn sẽ được hỗ trợ chi phí ăn, ởvà di chuyển tại TP. Hồ Chí Minh. Đại biểu chịu chi phí Vé máy bay khứ hồi, phí thị thực, bảo hiểm du lịch và các chi phí cá nhân khác trong thời gian tham gia Diễn đàn. Cán bộ, giảng viên được phép tham gia các hoạt động của chương trình nhưng phải tự chi trả mọi chi phí.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ triển khai thông tin và tham gia của các bạn sinh viên.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Đồng chí Ngô Thị Tú Trinh – Trưởng phòng Phát triển Phong trào Sáng tạo, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ. Điện thoại: 84 8 38230780, Fax: 84 8 3 8244705 hoặc email: ngothitutrinh@khoahoctre.com.vn.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn