HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VƯỜN ƯƠM

🌱XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ🌱

🌳Chiều ngày 20/3/2023 Hội đồng đã được tổ chức xét duyệt các đề tài nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn An Bình, ThS. Trần Kim Long và ThS.NCS. Lữ Hữu Chí đến từ Trường Đại học Đại học Ngân hàng TP.HCM🌳

🌾Hội đồng khoa học bao gồm PGS.TS Nguyễn Đức Trung – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM – Chủ tịch hội đồng; TS. Nguyễn Văn Thầy – Nguyên Trưởng phòng Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP.HCM – Phản biện; TS. Lê Tấn Phước – Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Phản biện; ThS. Trần Đức Sự – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Ủy viên. Hội đồng đã đưa ra những góp ý mang tính thực tiễn cho các chủ nhiệm đề tài 🌾

🌼Đề tài được xét duyệt 🌼

1. Tác động của đại dịch Covid-19 chiến lược quản lý tiền mặt của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam – ThS. Nguyễn An Bình

2. Dự báo bong bóng tài chính trên thị trường chứng khaosn Việt Nam bằng kỹ thuật học máy –  ThS. Trần Kim Long

3. Nghiên cứu về vai trò của sự phát triển vốn trí tuệ trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động thu nhập của ngân hàng thương mại Việt Nam – ThS.NCS. Lữ Hữu Chí

🍀Chúc các nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình🍀

Share This